ހއ. ބީނާފުށި
HA. Beenaafushi | LD0408
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.1 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަޙްމަދު ހުޝާމް މުޙައްމަދު / ހ. މުގުރިގެ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 31/10/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން