ރ. އަނގޮޅިތީމު
R. An'golhitheemu | LD0281
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
E01 އަލިފުށި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 05040
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 42.59 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 349

ތާރީޚީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގާފޮޅުތަކާއި ތާރީޚީ މުހިންމު ބިނާތަކެއްވެސް މިރަށުން ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. އަދި ބުޑިސްޓު ފައްޅީގައި ހުންނަ ބާވަތުގެ އެކި ތަކެތި ވަނީ މިރަށުގެ ބިމުގެ އަޑިން ފެނިފައެވެ. ތާރީޚީގޮތުން ބަލާއިރު މި ރަށަކީ ބޮޑު އާބާދީއެއް އުޅެފައިވާ ރަށެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ރަށުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޮޑު 7 ގަބުރުސްތާނު އޮވެއެވެ.