ރ. އުނގޫފާރު
R. Un'goofaaru | LD1175
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
E02 އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 05060
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 33.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,753

މިރަށަކީ މިއަތޮޅުގެ އަތޮޅުވެރިކަން ކުރާ ރަށްކަމުގައިވާތީ، އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކުން ގިނަ ބަޔަކު ތަޢުލީމު އުނގެނުމާއި، ޞިއްޙީ ފަރުވާއާއި، ބެންކިންގ ޚިދްމަތްފަދަ ކަންކަން ލިބިގަތުމަށް އަންނަ ރަށަކީ މިއީއެވެ. ނ. ރ. ބ. އަތޮޅު ހިމެނޭ މި ތިން ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ހަމައެކަނި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މާސްޓަރސް ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދޭ ހަމައެކަނި ރަށެވެ. މިރަށުގައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ "ފެންބޯވަޅު" ކިޔާ 200 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މީރުފެން ލިބޭ ވަޅެއް ހުރެއެވެ.
ޖުމްލަ 18 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 16,996,928.00 ރ.
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ހިނގަމުންދަނީ