ރ. މާކުރަތު
R. Maakurathu | LD0180
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
E02 އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 05080
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 50.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 878

މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ، (މާކުރަތު ކަޅު މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނު) ކައުޅަންނާ ކިލެގެފާނު، ދާއިންކަނބައިދީ އާބެހޭގޮތުން ދިވެހި ތާރީޚުގައާއި ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީނު މިރަށާ ބެހޭގޮތުން ލިޔުއްވާފައިވާ ވާހަކަތަކުންނެވެ. ރަށުގައި ހުންނަ މުހިންމު ތަންތަނަކީ، ކުރީގެ ވަގުތު ގައު، ކުރީގެ ހަތަރެސްކަން ފެންވަޅު އަދި ބޮޑުފެންވަޅެވެ.