ރ. އިންނަމާދޫ
R. Innamaadhoo | LD0564
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
E04 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 05100
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 33.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 0

މި ރަށުގައި ކާބަފައިންގެ ހުނަރުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ، އެބައިމީހުން އަމިއްލައަށް ފަރުމާކޮށްގެން ވެލިގަލާއި ލަކުޑި ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ މިސްކިތެއް ރަށުގެ އުތުރުފަރާތުގައި އޮންނަ ގަބުރުސްތާނުގައި ހުރެއެވެ.
ޖުމްލަ 11 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 12,562,189.00 ރ.
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ރ. އިންނަމާދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ