ރ. އިންނަމާދޫ
R. Innamaadhoo | LD0564
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
E04 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 05100
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 33.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 535

މި ރަށުގައި ކާބަފައިންގެ ހުނަރުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ، އެބައިމީހުން އަމިއްލައަށް ފަރުމާކޮށްގެން ވެލިގަލާއި ލަކުޑި ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ މިސްކިތެއް ރަށުގެ އުތުރުފަރާތުގައި އޮންނަ ގަބުރުސްތާނުގައި ހުރެއެވެ.
ޖުމްލަ 13 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 400,000.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ރ. އިންނަމާދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި