ރ. މަޑުއްވަރި
R. Maduvvari | LD0573
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
E05 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 05110
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 21.06 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 2,414

މިރަށަކީ ޒަމާނުއްސުރެ މިއަތޮޅުގައި މަސްވެރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ރަށެކެވެ. އިހުޒަމާނުގައި މިރަށަކީ މިއަތޮޅުގައި ވާރުކުރި ރަށެވެ. މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ ރަށަކީ މިރަށެވެ. އަތޮޅުގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަ މަސްވެރިން އުޅޭ މިރަށަކީ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހުއިފިލަނޑާ ނެގުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރާ ރަށެވެ.
ޖުމްލަ 15 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 6,989,357.00 ރ.
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން
ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން
ޕްލޭންކޮށްފައި
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ