ރ. އިނގުރައިދޫ
R. In'guraidhoo | LD1121
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
E04 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 05020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 45.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,222

މިރަށަކީ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ތެދުއުއި ވަޑާމާއި ކިއްސަރު ވަޑާމަށް އެންމެ މަޝްހޫރު ރަށެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި މި ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޖުމްލަ 15 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ރ. އިނގުރައިދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް