ރ. އިނގުރައިދޫ
R. In'guraidhoo | LD1121
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
E04 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 05020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 45.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,951

މިރަށަކީ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ތެދުއުއި ވަޑާމާއި ކިއްސަރު ވަޑާމަށް އެންމެ މަޝްހޫރު ރަށެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި މި ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޖުމްލަ 12 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 15,026,331.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި