ރ. މީދޫ
R. Meedhoo | LD0605
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
E05 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 05140
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 34.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 2,104

މިރަށް ޒަމާނުއްސުރެ އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވެގެންދަނީ ތަޢުލީމާއި ތަހުޒީބުގެ ރޮނގުންނާ އަދި ތެދުއުއި ވަޑާމާއި ކިއްސަރު ވަޑާމުގެ ރޮނގުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން، ދިވެހި ބޭހާއި ރުއްގަލު ބޭހަށް މެދުރާއްޖެތެރޭގައި މިރަށް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިރަށުގައި މާލޭގެ ޢީދު މިސްކިތާ އެއްގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ އާޘާރީ މިސްކިތެއް ހުރެއެވެ.
ޖުމްލަ 8 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 7,333,776.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ރ.މީދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުން
ރ.މީދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ޓާރފް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ރ.މީދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފަރު ރޭނުމާއި ފެންސްޖެހުން
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި