ރ. އިފުރު | އިފުރު އެއަރޕޯޓް
R. Ifuru | LD0298
ސިނާއީ، ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 56.4 ހެކްޓަރ
Island Aviation Services Ltd. IFU
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 05/03/2011
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - އެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް