ރ. މީދުއްޕަރު | އަދާރަން ސިލެކްޓް މީދުއްޕަރު
R. Meedhupparu | LD0095
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 17.9 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 332 3323 331 5238
  • އެނދުގެ އަދަދު - 470
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 235
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 331 5237
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ކައުރީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް A-7# އެސް.ޓީ.އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކައުރީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް A-7# އެސް.ޓީ.އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]