ރ. އާރަށް | ހެރިޓަންސް އާރަށް
R. Aarah | LD0444
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 10.8 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6580222
  • އެނދުގެ އަދަދު - 300
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 150
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ކައުރީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ތުނިޔާ، 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކައުރީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ތުނިޔާ، 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ