ރ. އަރިލުންދޫ
R. Arilundhoo | LD0917
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަރިލުންދޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ،ލމ./ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 09/01/2016
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 10 އަހަރު
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން