ރ. ބަނޑަވެރި
R. Ban'daveri | LD0320
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަޙްމަދު ޝާނީ / މއ. ރަންހަދާގެ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 04/02/2017
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން