ރ. ދިގަލި | ދިގަލި މޯލްޑިވްސް
R. Dhigali | LD0918
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 23.2 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3323080
  • އެނދުގެ އަދަދު - 358
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 179
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3333618
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ކޮރަލް އެޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 39، އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކޮރަލް އެޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 39، އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ