ރ. ފަސްމެންދޫ | އެމެރަލްޑް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ފަސްމެންދޫ
R. Fasmendhoo | LD0477
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 20 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 7980632
  • އެނދުގެ އަދަދު - 266
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 133
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3004848
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - އެމިލް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހ.ޝިބާން، 20002 ކަރަންކާ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އެމިލް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހ.ޝިބާން، 20002 ކަރަންކާ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ