ރ. ފެންފުށި
R. Fenfushi | LD1120
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް، އެކުއަކަލްޗަރ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.3 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ސީހާރވެސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ހ. އާގަދަގެ، 7 ހަތްވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 16/08/2017
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 10 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - މެރިކަލްޗަރ ފާމަކާއި ރިސާރޗް ސެންޓަރެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް