ރ. ފިލައިދޫ | ރީތި ފަރު ރިސޯޓް
R. Filaidhoo | LD0043
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 19.2 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 04/09/2015
  • ފޯނު ނަންބަރު - 4004444
  • އެނދުގެ އަދަދު - 162
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 81
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 4004445
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - މަހޯގަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.މާދޫގެ، 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ ކަރަންކާ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ރޮބިންސިއަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.މާރަމް، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ