ރ. ފުރަވެރި | ފުރަވެރި އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ
R. Furaveri | LD0058
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 23.7 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3317315
  • އެނދުގެ އަދަދު - 202
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 101
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3317723
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - އެން.އޭ.އައި.ޑީ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ނިޔުޓަން، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ ދަނބު ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަޙްމަދު އިބްރާހިމް ދީދީ މއ.ނިޔާޒްވިލާ، 10 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބުރުޒުމަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ