ރ. ގޮއްޔަފަރު
R. Goyyafaru | LD0144
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ގޮއްޔަފަރު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ، ލޓޑ. / ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 16/09/2016
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 10 އަހަރު
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން