ރ. ހުޅުދޫ
R. Hulhudhoo | LD0612
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އީޒާން ޝާޙުލް ޙަމީދު/ ވާރުގެ، ސ. ހުޅުދޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 10/10/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން