ރ. ހުރުވަޅި | ކާޕެ ޑިއެމް ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް
R. Huruvalhi | LD0585
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 6 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3332840
  • އެނދުގެ އަދަދު - 244
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 122
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3333592
  • އީ-މެއިލް - aminath.hana@lily-international.com
  • ހިންގާފަރާތް - ހުރުވަޅި ބީޗް ރިސޯޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ކޯލް ފީލްޑް، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ކަޅުހުރާ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އާމިރު މަންސޫރު މއ.މަނަސް ނިކަގަސް ހިނގުން މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ