ރ. ކުޑަފުށި | ކުޑަފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ
R. Kudafushi | LD1016
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 10.4 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3005545
  • އެނދުގެ އަދަދު - 214
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 107
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3000027
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ސިލްވަރ ޑްރިފްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.މިންހާ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ކަރަންކާ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޢަލީ ޒާހިރު ހ.އިރުވެލިގެ މޫނިމާ ހިނގުން މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ