ރ. ކުޑަޅޮސްގިރި
R. Kudalhosgiri | LD0025
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަސްޣަރު ޢަބްދުލް މަތީން / ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 6 - ޖީ - 121
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 05/11/2016
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 10 އަހަރު
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން