ހއ. ގޮއްވާފުށި
HA. Govvaafushi | LD0801
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޓެކް-ކޮމް ކޮންސްޓަކްޝަން މޯލްޑިވްސް ޕރވ، ލޓޑ، މ. ފާރޮށިގެ، 2ވަނަ ފަންގިފިލާ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 15/10/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން