ރ. ކުޑަތުޅާދޫ
R. Kudathulhaadhoo | LD0496
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މުޙަންމަދު ޒުހައިރު / އަނޯނާގެ ، ރ. މީދޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 05/02/2016
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 10 އަހަރު
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން