ރ. ޅޮހި
R. Lhohi | LD0872
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.4 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އައިލަންޑް ޅޮހި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ގ. މިޑްލައިން، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 31/07/2011
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ރާވެރިކަމާއި ކުކުޅު ގެންގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް