ރ. ލިނބޯކަންދޫ
R. Lin'boakandhoo | LD0580
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 19.1 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ލިނބޯކަންދޫ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ގ. ސައުތުބްރީޒް ، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގު، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 11/06/2013
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - އިންޓަރގްރޭޓަޑް ފާމިންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް