ރ. މާމުނަގައު | އިންޓަރ ކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް މާމުނަގައު
R. Maamunagau | LD0675
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 8.4 ހެކްޓަރ
  • އެނދުގެ އަދަދު - 194
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 97
  • ހިންގާފަރާތް - ލެޝަރ ހޮރައިޒަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (C-0033/2014) މ.ލަކްސް ލޮޖް (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ލެޝަރ ހޮރައިޒަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (C-0033/2014) މ.ލަކްސް ލޮޖް (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ