ހއ. އިންނަފިނޮޅު
HA. Innafinolhu | LD0326
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ތިމާވެށީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކޮށްފައި ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 15.6 ހެކްޓަރ
މި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ނަންބަރު : (IUL)438-ENV/438/2019/150 ، 16 ޖޫން 2019 އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިމާޔަތްކޮށްފައި.
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 17/03/2019