ރ. މުރަވަންދޫ | ޖޯލި މުރަވަންދޫ
R. Muravandhoo | LD0401
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 10.4 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3305515
  • އެނދުގެ އަދަދު - 160
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 80
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - އަލީ ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މއ. އެމް.އެފް ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ ޗާންދަނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަލީ ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މއ. އެމް.އެފް ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ ޗާންދަނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ