ރ. ނެޔޮ
R. Neyo | LD0840
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 6.8 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަމީމާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / މއ. ކާޕެންޓަރުގެ، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 01/11/2012
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް