ރ. އުނގުލު
R. Un'gulu | LD0070
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 14.6 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 335
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ސަން ހިޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 30/06/2016
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް