ރ. އުތުރުމާފަރު | ޔޫ އެންޑް މީ ކޮކޫން
R. Uthurumaafaru | LD0428
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.5 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3016888
  • އެނދުގެ އަދަދު - 218
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 109
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3016800
  • އީ-މެއިލް - [email protected] [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - އުތުރުމާފަރު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ސޯނަރީ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އުތުރުމާފަރު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ސޯނަރީ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ