ރ. ވަންދޫ
R. Vandhoo | LD0736
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 39.7 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ރ. އިންނަމާދޫ އާއި ރަސްމާދޫ ރައްޔިތުންނަށް ކުއްޔަށް ދީފައި
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 02/04/2010
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 10 އަހަރު
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - އިންނަމާދޫ އާއި ރަސްމާދޫ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް