ބ. ކުޑަރިކިލު
B. Kudarikilu | LD0059
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
F03 ކެންދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 06010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 16.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 646

މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމެވެ. އަންހެނުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ފަންގިވިނުމެވެ. މި ރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ "ބޮންގޮވި" ރަށުގެ ގޮތުގައެވެ. އެއީ 1915 ވަނަ އަހަރު ކަނޑު މައިނެއް ފަދަ އެއްޗެއް ހޮވައިގެން އެރަށުގެ ގޮނޑުދޮށަށް ގެންގޮސްފައިވަނިކޮށް އޭތި ގޮވައި، ރާއްޖޭގެ ޙާދިޘާ ކަލަންޑަރުގައި މި ވާހަކަ ހިމެނިފައިވާތީއެވެ.
ޖުމްލަ 6 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 7,134,453.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ބ. ކުޑަރިކިލު - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ