ބ. ކަމަދޫ
B. Kamadhoo | LD0518
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
F03 ކެންދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 06020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 20.2 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 539

މި ރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ފަންގިވިނުމާއި ރޯނުވެށުމާއި ދަނޑުވެރިކަން ހިމެނެއެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތްވެސް ކުރެއެވެ. މިރަށުގައި ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ، 120 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ނިކަގަހަކާއި، 100 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ 2 ނިކަގަސް މިރަށުގައި ހުރެއެވެ.
ޖުމްލަ 7 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 15,410,460.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ބ. ކަމަދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ