ބ. ކަމަދޫ
B. Kamadhoo | LD0518
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
F03 ކެންދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 06020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 20.2 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 539

މި ރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ފަންގިވިނުމާއި ރޯނުވެށުމާއި ދަނޑުވެރިކަން ހިމެނެއެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތްވެސް ކުރެއެވެ. މިރަށުގައި ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ، 120 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ނިކަގަހަކާއި، 100 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ 2 ނިކަގަސް މިރަށުގައި ހުރެއެވެ.
ޖުމްލަ 8 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 15,410,460.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން
ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން
ޕްލޭންކޮށްފައި