ބ. ކެންދޫ
B. Kendhoo | LD0668
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
F03 ކެންދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 06030
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 17.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 869

ރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކުރި "މާލެއި" އާއިލާގެ ރަސްކަމުގެ ތެރެއިން މި ރަށުގެ ބޭކަލުން ވަޒީރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވިއެވެ. އަދި ބައެއް ބޭކަލުން އެ އާއިލާގެ ބޭފުޅުންނާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން އުޅުއްވިކަންވެސް އެނގެއެވެ. މި ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި "ކެންދޫ ވެންގެ ހެލި ކަލޯ" ހިމެނެއެވެ. މި ރަށުގައި ހުންނަ އެންމެ އާޘާރީ ބިނާއަކީ، މައުލާނާ އަލް ޙާފިޡު އަބުލްބަރަކާތު ޔޫސުފުލް ބަރުބަރީ (ތަބްރޭޒްގެފާނު) އަށް ނިސްބަތްވާ މަޤާމްފުޅެވެ
ޖުމްލަ 13 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 400,000.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ބ. ކެންދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ބ.ކެންދޫ ޓަރފް ދަނޑު އަދި ހޭންޑްބޯލް ކޯޓް ތަރައްގީކުރުން
ބ.ކަމަދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ޓާރފް ސަޕްލައިކޮށް އިންޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް