ބ. މާއްޑޫ
B. Maaddoo | LD0535
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 29.6 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 28/07/2013
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - އޭދަފުށީ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމާފައިވާ ރަށަކަށްވާތީ