ބ. އުނޑޫދޫ
B. Un'doodhoo | LD0264
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 12.7 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އުނޑޫދު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ، ލޓޑ /ހ. ތުނިޔަ ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަފަންގިފިލާ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 19/01/2017
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތް