ބ. ކިހާދޫ
B. Kihaadhoo | LD0363
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
F03 ކެންދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 06040
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 31.4 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 501

މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ، ރުކުފަތިން ތަކެތި ހެދުމަށެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުން ބާއްވާ އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ މަޢުރަޒުތަކުން ރުކުފަތިން ތަކެތި ހެދުމުން މިރަށުގެ މީހުން ތަފާތު ވަނަތައް ހޯދާފައިވެއެވެ.
ޖުމްލަ 9 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 1,491,546.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ބ. ކިހާދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ބ. ކިހާދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ