ބ. ދޮންފަނު
B. Dhonfanu | LD0348
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
F03 ކެންދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 06050
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 17.5 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 361

މި ރަށް ބޮޑަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ، ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިއަށެވެ. އެގޮތުން ސިމެންތި، ހިލަ، ހިލަވެލި، ލަކުޑި ފަދަ ތަކެތި މިރަށުން، ކައިރި އެހެން ރަށްރަށަށާއި ރިޒޯޓްތަކަށް ސަޕްލައިކުރެއެވެ.