ބ. ދަރަވަންދޫ
B. Dharavandhoo | LD0844
މީހުން ދިރިއުޅޭ ، ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
F03 ކެންދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 06060
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 53.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 822

މިރަށަކީ މިއަތޮޅުގައި އޮތް ހަމައެކަނި އެއަރޕޯޓު އޮންނަ ރަށެވެ. ދަރަވަންދޫ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމާއެކު، މި ރަށް ވެފައިވަނީ މި ސަރަޙައްދުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނާރެހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ބޮޑު މާލޫދަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ބޮޑު ފޮތިގަނޑު" ހަމަ އެކަނި އޮންނަނީ މި ރަށުގައި ކަމަށްވާއިރު ފަށުވީގެ މަސައްކަތްކޮށްގެން ހަދާފައިވާ މި ފޮތިގަނޑަކީ 100 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ޚާއްޞަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިރަށުގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ދަނީ ފުޅާވަމުންނެވެ.
ޖުމްލަ 13 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 1,650,000.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ބ. ދަރަވަންދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން