ބ. އޭދަފުށި
B. Eydhafushi | LD0204
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
F02 އޭދަފުށި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 06080
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 30.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 2,335

މިރަށަކީ މިއަތޮޅުގެ އަތޮޅުވެރިކަން ކުރާ ރަށެވެ. މި ރަށަކީ، ފޭލިވިއުމާއި މަސްވެރިކަމަށް މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޒަމާން ބަދަލުވެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް އައިބަދަލުތަކާއެކު މި މަސައްކަތްތައް މުޅިންހެން ނެތިގޮސް، ޕްރައިވެޓް އަދި ގަވަރންމަންޓް ސެކްޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިރަށަކީ އަތޮޅުގައި ފޭލި ވިއުމަށް އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ މޮޅު ރަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޖުމްލަ 14 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ބ. އޭދަފުށި - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އެސެލެރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓޭނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ބ. އޭދަފުށީގައި 1.5މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބ. އޭދަފުށީގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އެސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ބ ޢޭދަފުށީގައި 1.5 މެގަވޮޓް ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރުން