ބ. އޭދަފުށި
B. Eydhafushi | LD0204
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
F02 އޭދަފުށި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 06080
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 30.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 3,339

މިރަށަކީ މިއަތޮޅުގެ އަތޮޅުވެރިކަން ކުރާ ރަށެވެ. މި ރަށަކީ، ފޭލިވިއުމާއި މަސްވެރިކަމަށް މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޒަމާން ބަދަލުވެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް އައިބަދަލުތަކާއެކު މި މަސައްކަތްތައް މުޅިންހެން ނެތިގޮސް، ޕްރައިވެޓް އަދި ގަވަރންމަންޓް ސެކްޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިރަށަކީ އަތޮޅުގައި ފޭލި ވިއުމަށް އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ މޮޅު ރަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.