ބ. ހިތާދޫ
B. Hithaadhoo | LD1000
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
F02 އޭދަފުށި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 06100
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 35.2 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 656

މި ރަށަކީ ޒަމާނުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ޘަޤާފީ އެކިއެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅެމުންދާ ރަށެކެވެ. އެގޮތުން ބޮޑުބެރު ޖެހުމާއި ލަނގިރި ޖެހުމާއި އީދުބޭ އެރުވުން، ދަފިނެގުން، ގާއޮޑިޖެހުން، ބޮޑުމަސް ބޭނުން، ދެލިމާލި އެރުވުން ފަދަ ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއް މިރަށުގައި ކުޅެއެވެ. މިރަށަކީ ބަކަރި ގެންގުޅެ، އާލާކުރުމަށް އަތޮޅުގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެވެ.
ޖުމްލަ 9 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 9,539,573.00 ރ.
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ބ. ހިތާދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ