ބ. ފުޅަދޫ
B. Fulhadhoo | LD0044
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
F01 ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 06110
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 28.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 240

މިރަށަކީ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާނައިގެ މަސްވެރިކަމަށް އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ރަށެވެ. މި ރަށަކީ ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔާ ޕިރާޑުގެ ނައު އުރުނު ހާދިސާއާ ވަރަށްބޮޑު ގުޅުމެއްވާ ރަށެކެވެ. މި ރަށަކީ މިއަތޮޅުގެ ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއިން އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ރަށަށް ވުމާއެކު، ސްކައި ސްޕޯޓްސް އެސޯސިއޭޝަން އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން "ޕެރަގްލައިޑިންގ" ކުރިއަށްގެންދާ ހަމައެކަނި ރަށަކީވެސް މިރަށެވެ.
ޖުމްލަ 11 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 1,200,000.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ބ. ފުޅަދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ