ބ. ފެހެންދޫ
B. Fehendhoo | LD0520
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
F01 ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 06120
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 20.6 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 168

މިރަށުގައި ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ 100 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ، ވެވެއް އޮވެއެވެ. ދިވެހި ބަހުގެ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލައްވައި ލިޔުއްވި ނާއިބު ތުއްތު މިރަށަށް ފޮނުވާލާފައި ހުރި ކަން ތާރީޚީ ފޮތްތަކުން އެނގެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ރަސްކަލެއް ކަމަށްވާ، އުސްމާން ރަސްގެފާނަކީ މިރަށަށް ނިސްބަތްވާ، ރަސްކަލެއް ކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިރަށަކީ ކުނާ ވިޔެ އުޅުނު ރަށަކަށްވިޔަސް މިހާރު މި މަސައްކަތް ދަނީ އުވެމުންނެވެ.
ޖުމްލަ 6 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ބ. ފެހެންދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި