ބ. ލަނޑާގިރާވަރު | ފޯރ ސީޒަންސް ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް އެޓް ލަނޑާ ގިރާވަރު
B. Lan'daagiraavaru | LD0256
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 20 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 0065 6734 5250 660 0600
  • އެނދުގެ އަދަދު - 244
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 116
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 0065 6738 8379 660 0700
  • ހިންގާފަރާތް - ލަނޑާ ގިރާވަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 50، ކަސްކޭޑްން ރޯޑް 01-08 # އެޗް.ޕީ.އެލް ހައުސް ސިންގަޕޫރު 249724
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ލަނޑާ ގިރާވަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 50، ކަސްކޭޑްން ރޯޑް 01-08 # އެޗް.ޕީ.އެލް ހައުސް ސިންގަޕޫރު 249724