ބ. ދުނިކޮޅު | ކޮކޯ ޕާމް ދުނިކޮޅު
B. Dhunikolhu | LD1146
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 14.7 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 332 4658 333 6611 6600011
  • އެނދުގެ އަދަދު - 196
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 98
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 332 5542 333 6622
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް # 04-01، އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް # 04-01، އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]