ބ. ކިހާދުއްފަރު | ކިހާ މޯލްޑިވްސް
B. Kihaadhuffaru | LD1197
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 13.1 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3320157
  • އެނދުގެ އަދަދު - 236
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 118
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ކޮރަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ތުނިޔާ ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަތަމާ މެރިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ތުނިޔާ ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ