ބ. ފޮނިމަގޫދޫ | ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް
B. Fonimagoodhoo | LD0451
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 10.4 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 331 2626
  • އެނދުގެ އަދަދު - 248
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 124
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 331 2727
  • ހިންގާފަރާތް - މަހޯގަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ގ. ރޯޒަރީ ވިއު، 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ ހުސްނުހީނާ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އާރް.ބީ.އާރް.އެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (C-0316/2015) އޯކިޑު މަގު އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ